دوازدهمين حركت جهادي دانش آموختگان فرهنگ

 

آخرین اخبار

"تعبير وارونه يك دوره"

چهارشنبه , 6 مرداد 1395
جشن فارغ التحصيلي دوره 21 دبيرستان فرهنگ برگزار مي شود

آغاز ثبت نام از "منتظران خورشيد"

شنبه , 26 تير 1395
ثبت نام "منتظران خورشيد" جهت شركت در دوازدهمين حركت جهادي دبيرستان فرهنگ آغاز شد

آغاز ثبت نام خشت يازده

شنبه , 26 تير 1395
ثبت نام يازدهمين حركت جهادي فرهنگ آغاز شد